Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek

Köszönjük, hogy webáruházunkban vásárol! Tájékoztatjuk, hogy a https://rendeles.cafefrei.hu/ webáruházként működik, az itt megrendelt termékekre, a vásárlás folyamatára az alábbi Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF vagy Általános Szerződési Feltételek) irányadók.

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése leadásával Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

Amennyiben a megrendeléssel, a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a webáruházzal, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy elállási jogát szeretné gyakorolni, vagy egyéb kérdéssel kapcsolatban fordul hozzánk, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot az alább megadott elérhetőségeken!

Amennyiben Ön a https://rendeles.cafefrei.hu/ honlapon bármely terméket megrendel, úgy a megrendeléssel adásvételi szerződés jön létre Ön, mint vevő és a Café Frei Vendéglátó és Kereskedelmi Kft. mint eladó között.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben Ön bármely terméket a rendeles.cafefrei.hu honlapon történő megrendelés útján vásárol meg, és Ön fogyasztónak minősül, úgy távollévők között kötött adásvételi szerződés jön létre Ön és a Café Frei Vendéglátó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság között.

Az Általános Szerződési Feltételeket Magyarország törvényei szabályozzák.

Eladó (vállalkozás) adatai

Cégnév: Café Frei Vendéglátó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 73
Levelezési cím: HU-1134 Budapest, Váci út 17. (V17 Irodaház)
Cégjegyzékszám: 12-09-007641
Adószám: 12547854-2-12
Telefon: +36 70 451 2419
E-mail: operations@cafefrei.hu
Honlaphttps://cafefrei.hu/ https://rendeles.cafefrei.hu
Bankszámlaszám: 10103726-36002800-01003003
Nemzetközi bankszámlaszám: HU02-10103726-36002800-01003003

FOGALMAK

Eladó: Café Frei Vendéglátó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában – a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével – Fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. február 28-i (EU) 2018/302 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2018/302 rendelet] alkalmazásában fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az (EU) 2018/302 rendelet szerint vevőnek minősülő vállalkozás is.

A jelen ÁSZF egyes rendelkezéseinél is külön jelöltük, amennyiben a Fogyasztó fogalma az itt rögzítettektől eltér.

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Honlap: a jelen weboldal (rendeles.cafefrei.hu), amely webáruházként működik

Rendelet: 45/2014 (II.25.) Kormány rendelet

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlapon keresztül megrendelt termékekre vonatkozóan létrejött adásvételi szerződés, mely a Vevő általi megrendeléssel és a megrendelés Eladó általi visszaigazolásával jön létre.

Tartós adathordozó: olyan eszköz, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. Ilyen eszköz különösen a papír, az USB kulcs, a CD-ROM, a DVD, a memória kártya, a számítógép merevlemeze és az elektronikus levél;

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, árucikk, melyet Vevő megrendelés útján megvásárolhat

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő, illetve szerződést kötő vagyis Terméket megrendelő ill. megvásárló személy

Jótállás: A Fogyasztó és az Eladó között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

1. Az ÁSZF tartalma, elfogadása

Felhívjuk a figyelmét, hogy a rendeles.cafefrei.hu Honlapon történt bármely megrendelés leadásával a megrendelő, mint Vevő és a Café Frei Vendéglátó és Kereskedelmi Kft. Eladó között adásvételi szerződés jön létre, melynek részét képezi a jelen ÁSZF is.

A jelen ÁSZF tartalmazza az Önt és az Eladót megillető jogokat és terhelő kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A jelen ÁSZF nem tartalmaz a Honlap adatkezelésére vonatkozó információkat, melyet a külön dokumentumban a https://rendeles.cafefrei.hu/adatvedelem linken elérhető adatkezelési tájékoztató tartalmaz.

A https://rendeles.cafefrei.hu/ Honlapon elérhető webáruházon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.

2. A Szerződés létrejötte, a szerződéskötés lehetséges nyelve, írásbeliség

2.1 A megrendelés visszaigazolása

A Szerződés a Vevő által a Honlapon keresztül leadott és bankkártyával megfizetett megrendelés Eladó általi emailben megküldött visszaigazolásával jön létre. A megrendeléssel tehát önmagában Szerződés nem jön létre, a Szerződés Vevő által a Honlapon elküldött megrendelésnek az Eladó által emailben megküldött visszaigazolásával jön létre. Amennyiben Ön nem kap visszaigazolást a megrendelés megküldésétől számított 15 (tizenöt) percen belül, úgy az Ön megrendelésben foglalt ajánlati kötöttsége megszűnik, Szerződés nem jön létre. Amennyiben vásárlási szándéka továbbra is fennáll, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, mert feltehetőleg informatikai hiba okán nem igazoltuk vissza megrendelését.

A megrendelés Eladó általi fentiek szerinti visszaigazolása egyben a Szerződés létrejöttének tartós adathordozón történő visszaigazolása és a Rendelet 11. § (1) bekezdésben foglalt tájékoztatás közlése is. Ön a megrendelés leadásával és a jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy Eladó a Szerződéskötést elektronikus levében igazolja vissza.

2.2  A megrendelés visszautasítása

Amennyiben a Honlapon megrendelt Termék megvásárlása – készlethiány okán vagy egyéb okból – nem lehetséges, úgy az Eladó az Ön által megadott email címre megküldött levélben erről Önt tájékoztatja. Ebben az esetben Eladó a Termék vételárát a fenti tájékoztatástól számított 3 (három) munkanapon belül egy összegben átutalás útján visszafizeti az Ön részére. Eladót a Vételár visszafizetése esetén sem kamat sem egyéb költség nem terheli. Amennyiben a Termék a későbbiekben megvásárolható, úgy Eladó erről Önnek emailben a későbbiekben tájékoztatást küld, mely természetesen nem jelent semmilyen kötelezettséget Önre vonatkozóan. Amennyiben a megrendelés Eladó általi visszautasítása okán Ön a későbbiekben vásárol webáruházunkban, úgy a Terméket a későbbi megrendelés leadásakor irányadó árakon tudja megvásárolni.

Megrendelés leadásához regisztráció szükséges! A Megrendelő köteles a regisztráció során a kért adatokat a valóságnak megfelelően megadni.

2.3 A Szerződés nyelve

A Honlapon vásárolni, Szerződést kötni kizárólag magyar nyelven lehetséges. A Szerződés a Rendelet értelmében távollévők között kötött adásvételi szerződésnek minősül, amennyiben Ön Fogyasztóként, vagyis a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró magánszemélyként vásárol webáruházunkban.

2.4 Eladó elállási joga

Eladó fenntartja a jogot, hogy bármely okból – ideértve az esetleges készlethiányt – a már visszaigazolt megrendelés alapján létrejött Szerződéstől 15 (tizenöt) percen belül indoklás nélkül a vételár teljes visszafizetése mellett, térítési és egyéb kötelezettség nélkül elálljon. Ebben az esetben Eladó a Termék vételárát – amennyiben az elállásig megfizetésre került – az elállástól számított 3 (három) napon belül visszafizeti a Vevő részére. Eladót a Vételár visszafizetése esetén sem kamat sem egyéb költség nem terheli.  

3. Árak

A webáruházban szereplő árak forintban értendők, tartalmazzák a mindenkori általános forgalmi adót. A Honlapon feltüntetésre kerül a Termék eladási ára és egységára. Az árak nem tartalmazzák a fizetéssel felmerülő banki költségeket.

Az Eladó jogosult üzletpolitikai vagy egyéb okokból (pld. árfolyamváltozás stb.) az árakat módosítani, amely azonban nem terjed ki a már megkötött Szerződésekre.

Amennyiben az Eladó a Honlapon akciót hirdet vagy akciós áron kínál értékesítésre egyes termékeket, úgy a termékek kizárólag az akció feltüntetett időtartama alatt, illetve a készlet erejéig vásárolhatók meg akciós áron. Az akciós árak az akció időtartama alatt leadott megrendelésekre irányadók, függetlenül attól, hogy a megrendelés visszaigazolása időpontjában az akció érvényben van-e.

4. Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

Amennyiben a Szerződés (ideértve a részét képező jelen ÁSZF-et is) bármely rendelkezése érvénytelen vagy jogszabályváltozás okán érvénytelenné válik, úgy az nem érinti a Szerződés további rendelkezéseinek érvényességét.

Amennyiben a Szerződés bármely rendelkezése érvénytelenné válik, úgy az érvénytelen rendelkezés helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései lépnek az érvénytelen rendelkezés helyébe.

Az Eladó magatartási kódexnek nem vetette magát alá. Az Eladónál nem áll rendelkezésre a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex.

5. A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. A weboldalon megjelenő adatokat MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, a jelszavakat titkosítva tároljuk az adatbázisban, továbbá az oldal csak biztonságos SSL-kapcsolaton keresztül érhető el.

A bankkártyás fizetéshez használt SimplePay rendszert nem az Eladó üzemelteti, ahhoz sem hozzáféréssel sem a rendszer működésére ráhatással nem rendelkezik, így a SimplePay rendszer adatátviteléért, működéséét, elérhetőségéért és adatbiztonságáért Eladó nem felel.

Tudomásul veszem, hogy a Café Frei Vendéglátó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3170 Szécsény, Rákóczi út 73.) adatkezelő által a rendeles.cafefrei.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: vásárló neve, e-mail címe, telefonszáma. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg.

6. A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A Honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. A Termékekhez kapcsolódó jótállásról a jelen ÁSZF 12.3 pontjában tájékozódhat.

7. Az adatbeviteli hibák javítása, felelősség a megadott adatok pontosságáért és valóságáért

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatók a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett).

Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani.

Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

8. A vásárlás menete, az elektronikus szerződéskötéshez szükséges technikai lépések

8.1 Regisztráció

A Honlapon a rendelés regisztrációhoz kötött. A Vevő köteles a regisztráció során a kért adatokat a valóságnak megfelelően megadni.

A Szolgáltatás használata regisztráció, vagyis személyes azonosításra alkalmas adatok megadása nélkül is lehetséges, a Szolgáltatáson elérhető szolgáltatások egy részének használata azonban regisztrációhoz, és így személyes adatok megadásához kötött. A regisztráció során az Üzemeltető egyértelműen feltünteti a kötelezően és opcionálisan megadandó adatokat. A kötelezően megadandó adatok körébe a célhoz kötöttség elvének megfelelően kizárólag olyan adatok tartoznak, amelyek egy adott szolgáltatás biztonságos és jogszerű nyújtásához, illetve használatához elengedhetetlenül szükségesek.

A Felhasználó bármikor dönthet úgy, hogy bizonyos adatokat nem kíván megadni, tehát az adatszolgáltatás a Szolgáltatás keretén belül minden esetben önkéntes és az adatkezelés jogalapja az érintett tájékozott, határozott és előzetes hozzájárulása, ez azonban azt eredményezheti, hogy a Felhasználó bizonyos szolgáltatásokat nem vehet igénybe.

Az Eladó a Szolgáltatás regisztráció nélküli használata esetén is rögzít bizonyos, a Felhasználókhoz kapcsolódó, esetenként személyes adatként minősülő adatokat.

8.2 A Termék kiválasztása

A Honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és ezen belül az egyes termékeket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék fotóját, leírását, árát, a termék testre szabására engedélyezett opciókat, az allergének listáját. Külön felhívjuk figyelmüket, hogy bizonyos Termékek koffeint tartalmazó és koffeinmentes verzióban is elérhetőek, mely információ a Termék nevében került megjelölésre, valamint a legtöbb Termék kapható elvitelre („Felkapom és megyek (PickUp)”) és helyben fogyasztásra is („Al Banco”). A Termék fotójára kattintva kinagyíthatja a Termék egyes részleteit. A termékekről feltüntetett képek helyenként illusztrációk.

A fényképeken látható esetleges kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a Terméknek, kivéve ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül.

8.3 Kosárba helyezés

A Termék kiválasztása után Ön a “Kosárba teszem” gombra kattintva helyezhet terméket a Kosárba anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási-, vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek. A kosárba helyezéskor jelölheti meg a megvásárolni kívánt termék darabszámát, melyet a megrendelés véglegesítéséig bármikor módosíthat.

Javasoljuk, hogy akkor is helyezze a kosárba a terméket, ha nem biztos abban, hogy az adott terméket meg kívánja vásárolni, mert ezzel az Ön számára – a „Kosár” gombra kattintva – egy kattintással áttekinthetővé válik, hogy az adott pillanatban melyek az Ön által kiválasztott termékek, és azokat egy képernyőn megjelenítve tudja megtekinteni és összehasonlítani. A Kosár tartalma a megrendelés véglegesítéséig – a Pénztár (rendelésösszegzés) oldal alján, Az Ön rendelése szekció alatt található „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásáig – szabadon módosítható, a kosárból tetszés szerinti termékek eltávolíthatóak, a kosárba tetszés szerint újabb termékek helyezhetőek, illetve a kívánt termékszám megváltoztatható.

Amennyiben Ön a kiválasztott terméket a Kosárba helyezi, úgy külön ablak ugrik fel a „[Termék neve] a kosárba helyezve” szöveggel. Amennyiben Ön nem kíván több terméket kiválasztani, úgy kattintson a „Kosár” gombra.

8.4 A Kosár megtekintése

A Honlap használata során Ön a honlap tetején található „Kosár” ikonra kattintva bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni. Amennyiben Ön a kiválasztott termék körét vagy mennyiségét megváltoztatta a megrendelés véglegesítése előtt mindenképpen kattintson a „Kosár frissítése” gombra, különben kosara a módosítások előtti tartalommal kerül véglegesítésre. Amennyiben Ön nem kíván további termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni, és a kosárban szereplő termékeket meg kívánja vásárolni, továbbá kosarának tartalmát sikeresen frissítette a „Kosár frissítése” gomb megnyomásával, úgy a „Pénztár” illetve a „Tovább a pénztárhoz” gomb lenyomásával folytathatja a vásárlást.

8.5 Vásárlói adatok megadása

A „Kosár” gomb megnyomását követően megjelenik a kosár teljes tartalma, illetve az Ön által kiválasztott termékek megvásárlása esetén az Ön által fizetendő teljes a termékekre vonatkozó vételár.

A „Tovább a pénztárhoz” gomb megnyomását követően a „Szállítási adatok” felirat alatti üres szövegdobozokban tudja megadni adatait és elérhetőségeit, itt adhatja meg, hogy mely kávéházunkban, és mely időpontban szeretné átvenni rendelését, illetve jelezheti számunkra, hogy kér-e számlát. A „További információk” felirat alatti üres szövegdobozban írhat megjegyzést rendeléséhez.

Webáruházunkban jelenleg kizárólag a kiválasztott kávéházban, a kiválasztott időben történő átvétel lehetséges, egyéb átvételi módokra nincs lehetőség. A kiválasztott rendelési időpont elteltét követően átvett rendelések szerinti helyben készített, romlandó vagy minőségét csak rövid ideig megőrző termékek minőségére garanciát az Eladó nem vállal.

Az „Az Ön rendelése” felirat alatt Ön egyszerre áttekintheti a megrendelése valamennyi adatát és feltételét is, (így a megrendelt termékeket, azok darabszámát, árát, valamint a bruttó végösszeget). Webáruházunkban kizárólag bankkártyás fizetésre nyílik lehetőség.

8.6 A megrendelés véglegesítése (ajánlattétel)

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva zárhatja le és küldheti el megrendelését az Eladónak. Ezt követően Ön átirányításra kerül a ……………. fizetési oldalra, ahol kérjük, hogy szíveskedjen megadni a bankkártyája ott megjelölt adatait. Az adatok megadását követően a „Fizetés” gomb lenyomásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a bankkártyája összege a megrendelés bruttó végösszegével megterhelésre kerüljön. A Megrendelés elküldésig Ön bármikor visszatérhet a kosárhoz és törölheti a Kosárban lévő Termékeket vagy azok egy részét.

A Honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek.

Ön a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után. Önt étel és ital kávéházban történő átvételre feladott megrendelés esetén ajánlata a „Megrendelés elküldése” gomb lenyomását követően azonnal köti, megrendelése nem mondható le. Kivételt képez ez alól, amennyiben Ön lemondást a rendelés feladásától számított 5 (öt) percen belül a területileg hozzátartozó üzlet ügyfélszolgálati telefonszámán jelzi. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint 15 (tizenöt) percen belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól, és az Ön által megfizetett teljes összeg az Ön részére – 3 munkanapon belül – hiánytalanul visszautalásra kerül.

Ön a megrendelés elküldésekor a Termék Honlapon feltüntetett árán történő megvásárlására tesz ajánlatot az Eladó részére.

8.7 A Megrendelés feldolgozása, a Szerződés létrejötte

Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Az Eladó legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő 15 (tizenöt) percen belül e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát.  A Termék adásvételére vonatkozó Szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó által küldött visszaigazoló email az Ön számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.

A megrendeléssel, visszaigazolással és a végszámlával létrejövő szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt a rendeles.cafefrei.hu Honlap nem iktatja, a későbbiekben nem lesz hozzáférhető.

8.8 Fizetésre vonatkozó információk

Webáruházunkban kizárólag bankkártyás fizetésre van lehetőség.

A következő kártyákkal lehet fizetni: Mastercard, Visa, Visa Electron, Maestro, UCB, Union Pay (amennyiben a kártya kibocsátója engedélyezi).

A megrendelés a fizetési tranzakció lezárását követően minősül leadottnak. A kártyás fizetés a SimplePay biztonságos szerverén keresztül történik (a SimplePay biztonsági feltételeinek és előírásainak megfelelően, melyről a SimplePay oldalán, az Általános Szerződési Feltételeiben és az Általános Felhasználói Feltételeiben tájékozódhat részletesebben), a SimplePay fizetési oldalán, mely automatikusan jelenik meg. A szükséges bankkártya adatok bevitele után a Fizetés gombra kattintva a fizetés végrehajtásra kerül. A fizetés megtörténtéről a rendszer visszaigazolást küld, majd visszairányítja a megrendelőt a webáruházba, ahol a fizetésről szintén visszaigazolást kap. Amennyiben a Bank a bankkártyás fizetést bármely okból visszautasítja, a megrendelő a rendelést a visszaigazoló emailben található linken keresztül is befizetheti.

Mivel a kereskedő harmadik félnek adja át a megrendelési/vásárlói adatokat, ezért a vásárlónak az adattovábbítási nyilatkozatot kifejezetten el kell fogadnia. Jelen ÁSZF elfogadásával a vásárló elfogadja az alábbi nyilatkozatot:

Tudomásul veszem, hogy a Café Frei Vendéglátó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3170 Szécsény, Rákóczi út 73.) adatkezelő által a rendeles.cafefrei.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: vásárló neve, e-mail címe, telefonszáma. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg.

9. Termék átvétele a kávéházban

A „Megrendelés elküldése” gomb megnyomását követően az Ön által kiválasztott kávéházban és időpontban veheti át megrendelt Termékeit. Az Eladó által a megrendelés leadását követő 15 (tizenöt) percen belül, az Ön által megadott email címre elküldött rendelés visszaigazolásban tájékozódhat rendelésének sorszámáról. Rendelését a rendelése mellé helyezett névjegykártya alapján – melyre keresztnevét, esetenként keresztnevét és vezetéknevének kezdőbetűjét, vagy teljes vezetéknevét írjuk rá -, azonosíthatja a kiválasztott kávéházban, a kiválasztott időpontban a kávéház rendeléskiadásra használt pult részére kiadott rendelések között. Kérjük fokozottan figyeljen arra, hogy amennyiben több rendelésen az Ön keresztneve szerepel, akkor figyeljen, hogy az Ön vezetéknevének kezdőbetűjével vagy teljes nevével ellátott rendelést vigye el. Amennyiben nem biztos, hogy melyik az Ön rendelése, kérjük forduljon kávéházi munkatársainkhoz.

Amennyiben rendelését nem találja, rendelése hiányos, vagy egyéb panasza vagy kérése van rendelésével kapcsolatosan azt kérjük, hogy a kávéházi személyzet valamelyik tagja részére helyben jelezze.

Egészségügyi és higiéniai okokra hivatkozva tájékoztatjuk, hogy a megrendelt, romlandó vagy minőségüket rövid ideig megőrző termékek – pl. kávéitalok, forró csokoládék, teák, sütemények, limonádék – esetében a termékek átvételére legkésőbb a kiválasztott rendelésátvételi időpontot követő 10 percben van lehetősége. Ezután rendelését át nem vettnek minősítjük és a rendelésátvételi időpontot követő 10 perc elteltével megsemmisítjük. A nem romlandó vagy minőségüket hosszú ideig megőrző kategóriába tartozó megrendelt termékeket – csomagolt kávé, szálas tea, kapszulás kávé – a rendelés visszaigazolás bemutatásával a kiválasztott kávéház nyitvatartási idejében, a megrendelés leadásának napján bármikor átveheti megrendelés visszaigazolásának bemutatásával.

10. Írásbeli közlések, nyilatkozattétel

A Szerződéssel kapcsolatos kommunikáció és nyilatkozattétel során a Vevő által a megrendelésben megadott email címre megküldött értesítések, jognyilatkozatok a Vevővel közöltnek, a Vevő részére joghatályosan megküldöttnek minősülnek, mindaddig, amíg nem merül fel olyan körülmény, amely ezzel kapcsolatban ésszerű kétségeket ébreszt. A Vevő megrendelésben megadott email címéről megküldött értesítések, jognyilatkozatok a Vevő nyilatkozatának minősülnek, mindaddig, amíg nem merül fel olyan körülmény, amely ezzel kapcsolatban ésszerű kétségeket ébreszt.

11. Vásárlás az Európai Unió más tagállamából

A jelen 11. pont értelmezésében és alkalmazásában Fogyasztónak minősül:

 • a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje; valamint
 • az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje; valamint
 • a fentieken túlmenően az (EU) 2018/302 rendelet szerint vevőnek minősülő vállalkozás is.

Eladó webáruházban eladásra kínált termékei a kiválasztható kávéházi lokációktól eltérő lokáción nem átvehetőek, termék átvételére Magyarország területén kívül nincsen lehetőség.

Eladó a webáruházból történő értékesítés során nem különbözteti meg a Magyarország területén és az azon kívül az Európai Unió területén belüli lakhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező, illetve nem magyar állampolgárságú vásárlókat, nem használ eltérő interfészeket.

A jelen ÁSZF eltérő rendelkezése, illetve a Felek egyedi megállapodása hiányában az Eladó Magyarország területén biztosítja a megrendelt termékek átvételét.

A webáruházból Magyarországon kívülről indított vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak, azzal, hogy a vonatkozó rendelet előírásai alapján jelen pont értelmezésében Vevőnek az a fogyasztó minősül, aki az Európai Unió valamely tagállamának állampolgára, vagy valamely tagállamban lakóhellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából, üzleti vagy szakmai tevékenysége körén kívül vásárol árut vagy vesz igénybe szolgáltatást, vagy ilyen szándékkal jár el.

A Vevő azonos feltételekkel jogosult vásárolni lakhelyétől, állampolgárságától vagy letelepedési helyétől függetlenül. A kommunikáció és a vásárlás nyelve a magyar nyelv, Eladó nem köteles a vásárló tagállami szerinti nyelven kommunikálni Vevővel.

Eladó nem köteles megfelelni a Vevő tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett Termékkel kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, például címkézési vagy ágazatspecifikus követelményeknek, továbbá nem köteles tájékoztatni a Vevőt ezekről a követelményekről.

Eladó eltérő rendelkezése hiányában Magyarországi ÁFÁ-t alkalmazza minden Termék esetében.

Vevő a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel, Eladóra, és a Honlapon keresztül leadott megrendelésekre, és az így létrejött adásvételi Szerződésre a magyar jog szabályai és rendelkezései irányadók.

A fizetés az Eladó által meghatározott HUF pénznemben valósul meg. Eladó – a jelen ÁSZF mindenkori rendelkezései szerint elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Vevő állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt amennyiben:

a) a fizetési művelet elektronikus művelettel, átutalással, beszedéssel vagy ugyanahhoz a fizetési márkához és kategóriához tartozó kártyaalapú készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel történik;

b) az azonosítási követelmények az (EU) 2015/2366 irányelv szerint teljesülnek; és

c) a fizetési műveletekre az Eladó által elfogadott pénznemben kerül sor.

Eladó jogosult mindaddig visszatartani az árukiszállítás, árukiadás vagy a szolgáltatásnyújtás teljesítését, amíg megerősítést nem kap arról, hogy a fizetési művelet kezdeményezése megfelelően megtörtént.

Eladó jogosult díjat felszámítani olyan kártyaalapú készpénz-helyettesítő fizetési eszközök használatáért, amelyek esetében a bankközi jutalékokat nem szabályozza az (EU) 2015/751 rendelet II. fejezete, valamint olyan fizetési szolgáltatásokért, amelyekre a 260/2012/EU rendelet nem alkalmazandó, kivéve, ha Eladó tevékenységére irányadó tagállami jog az (EU) 2015/2366 irányelv 62. cikkének (5) bekezdésével összhangban tiltja, hogy a készpénz-helyettesítő fizetési eszközök használatáért díjat számítsanak fel, vagy korlátozza az erre vonatkozó jogot. E díjak nem haladhatják meg a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használata kapcsán Eladó által viselt közvetlen költségeket.

Eladó a Termék átvétele tekintetében a magyar Vevőket megillető átvételi lehetőségeket biztosítja a nem magyarországi vásárlóknak is, azzal, hogy Termék kiadást, kiszállítást Eladó kizárólag Magyarország területén vállal.

A Termék, valamint a szolgáltatásnyújtás jellegéből adódóan a Vevő egyedileg sem kérheti, hogy a Terméket kiválasztott kávéházi lokációtól eltérő címen vehesse át, esetlegesen külföldi címre, saját költségén történő kiszállíttathassa, így az Eladó erre irnyuló igényét a Vevőnek megtagadhatja akkor is, amennyiben biztosított, hogy a szállítás költsége az Eladót nem terheli.

Amennyiben Vevő elállási jogát gyakorolja, úgy ebben az esetben is Vevő költsége és kötelezettsége, hogy a Terméket az Eladó magyarországi székhelyére a saját költségén visszaszállíttassa.

Eladó biztosítja az Európai Unió más tagállamából vásárló vevők részére az 524/2013 EU rendelet szerinti jogorvoslati lehetőségek igénybevételét. 

12. Fogyasztó elállási joga

Fogyasztónak a jelen 12. pont értelmezésében a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül.

Amennyiben Ön Fogyasztónak minősül, úgy az alábbiak szerint jogosult a Szerződéstől indokolás nélkül elállni:

Amennyiben Ön Fogyasztónak minősül, úgy jogosult a Szerződéstől indokolás nélkül – a teljesítéstől számított – 14 (tizennégy) napon belül elállni, amennyiben Ön kávékapszulát vagy bármely más a webáruházban elérhető terméket (ez alól kivételt képeznek a csomagolt kávétermékek, előre csomagolt szálas teák, helyben készített kávé- és egyéb italok, sütemények) vásárolt (a továbbiakban együttesen: Visszaküldhető Termékek). Felhívjuk a figyelmét, hogy a helyben készített termékek úgy, mint kávéitalok és egyéb italok, sütemények, valamint a csomagolt kávétermékek és szálas teák tekintetében Önt elállási jog nem vagy kizárólag a Termék átvételéig – illeti meg, figyelemmel arra, hogy ezen Termékek egy része készétel és -ital típusú termékek, amelyek romlandó vagy minőségüket rövid ideig megőrző termékeknek minősülnek, másik részük pedig olyan zárt csomagolású termék, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontás után nem küldhetők vissza.

A minőségüket rövid ideig megőrző terméknek minősülő Termékek tekintetében Önt az elállási jog nem illeti meg, valamint rendelését a „Megrendelés elküldése” gomb lenyomását követően nem mondhatja le. Ez alól kivételt képez, ha a Vevő – akár indoklás nélkül – a rendelés feladását követő 5 percen belül jelzi az Eladó jelen ÁSZF-ben megadott központi telefonszámán vagy közvetlenül az érintett kávéháznak a rendelés lemondását.

A csomagolt kávétermékek és szálas teák esetében tekintettel arra, hogy a csomagolás jellege folytán Eladó nem tud arról meggyőződni, hogy a visszaküldött Termék felbontásra került-e, így ennek okán a Termék elvitelét/átvételét követően az elállási jog kizárt. Ezen Termékek tekintetében Önt az elállási jog a megrendelés leadásától a Termék átvételéig illeti meg.  

A Visszaküldhető Termékek tekintetében a 14 (tizennégy) napos elállási határidő az alábbi időpontoktól kezdődik:

 1. a) a Visszaküldhető Terméknek,
 2. a) több Visszaküldhető Termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott Terméknek,

Ön vagy az Ön által megjelölt, a futártól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától.

Ön az elállási jogát valamennyi Termékre vonatkozóan gyakorolhatja a Szerződés megkötésének napja és a Visszaküldhető Termék átvételének napja közötti időszakban.

Ön a megrendelés elküldését követően – az Eladó visszaigazolásának megérkezése előtt – is jogosult a megrendelést visszavonni, melyből eredően semminemű fizetési vagy egyéb kötelezettsége nem keletkezik. Az Eladó visszaigazolásának megérkezését követően Ön továbbá 5 (öt percen) belül lemondhatja rendelését, amennyiben a jelen ÁSZF-ben megadott központi telefonszámon vagy közvetlenül a kávéháznak jelzi ezt.

Ön a Visszaküldhető Termékekre vonatkozóan az elállási jogát bármely elállásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja, azonban segítséget nyújt Önnek a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletét képező elállási nyilatkozat minta, mely a Honlapon is megtalálható az „Elállási nyilatkozat” menüpontban. Ön az elállási nyilatkozatát megküldheti az Eladó részére a jelen ÁSZF-ben feltüntetett elérhetőségekre emailben, faxon, vagy postai úton

Amennyiben Ön az elállási nyilatkozatát a fenti időpontoktól számított 14 napon belül elküldi, abban az esetben úgy tekintjük, hogy Ön a jogszerű határidőben elállt.

Önt terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón haladéktalanul visszaigazolni, amennyiben az internetes honlapján is biztosítja az elállási jog gyakorlását.

Az Ön fentiek szerinti elállása esetén az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti az Ön által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is, azzal, hogy az Eladó vállalkozás mindaddig visszatarthatja az összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

Eladó az Önnek visszajáró összeget a bankszámlájára történő átutalás útján téríti vissza. Az Ön kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de Önt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Az Ön által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladót felelősség nem terheli.

Elállás esetén Ön köteles a Visszaküldhető Termékeket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy (14) napon belül postai úton az Eladónak visszaküldeni, a postai visszaküldés költsége Önt terheli.

A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha Ön a Visszaküldhető Terméket a határidő lejárta előtt elküldi, postára adja.

Elállás esetén Ön viseli a Visszaküldhető Termék Eladó részére történő visszaküldésének postai költségét. A Visszaküldhető Terméket az Eladó székhelyére kell visszaküldeni.

Fentiek alapján ha Ön eláll a Szerződéstől, és postai úton visszaküldi a Visszaküldhető Termékeket, úgy haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is. A visszatérítés során banki átutalással térítjük vissza az Ön részére a vételárat, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Az Eladó mindaddig visszatarthatja az Önnek visszajáró összeget, amíg Ön a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket nem áll módunkban sem elfogadni, sem átvenni.

13. Tájékoztatás a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról

Amennyiben a Termékkel kapcsolatban külsőleg nem észlelhető minőségi vagy egyéb kifogása, problémája merül fel, kérjük szíveskedjék azt az Eladó részére haladéktalanul jelezni, a jelen ÁSZF-ben foglalt kapcsolattartási telefonszámon, emailben, faxon vagy levélben.

13.1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet

Kérhet kicserélést, vagy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a Szerződéstől elállhat. Elállás esetén a Termék visszaszolgáltatását követően az Eladó az Ön részére visszafizeti a Termák Vételárát és a szállítás valamint a visszaküldés költségét.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra Eladó adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a Szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Amennyiben a Termék, mint élelmiszer lejárati (szavatossági) idejéből az átvételkor ennél rövidebb időtartam van hátra, úgy természetesen az Eladó a Termék minőségéért kizárólag a Terméken feltüntetett szavatossági időtartam lejáratáig felel.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha (1) Ön igazolja, hogy a Terméket az Eladó biztosította és (2) a Termékkel kapcsolatos minőségi kifogás a Termék csomagolásán feltüntetett lejárati időn belül keletkezett. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés (vagyis a Termék Ön általi átvétele) időpontjában is megvolt.

13.2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát (kellékszavatosság) vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a Termék hibásnak?

A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik az Eladó / gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön legkésőbb a Termék átvételétől számított két éven belül érvényesíthet, (e határidő elteltével e jogosultságát elveszti) ami nem érinti azt, hogy amennyiben a Termék, mint élelmiszer lejárati (szavatossági) idejéből az átvételkor ennél rövidebb időtartam van hátra, úgy természetesen a gyártó /forgalmazó illetve Eladó a Termék minőségéért kizárólag a Terméken feltüntetett szavatossági időtartam lejárati időtartamáig felel.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag a gyártóval / forgalmazóval szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó / forgalmazó / szolgáltató (Eladó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó / forgalmazó / szolgáltató (Eladó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak / forgalmazónak / szolgáltató (Eladónak) a mentesüléshez elegendő a fentiek közül egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

13.3. Szavatossági jogok kizárása

Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy nem illeti meg szavatossági jog azon hibák tekintetében, amelyekről a vásárláskor Ön tudott vagy tudnia kellett, így például, ha a Termék kifejezetten csomagolás sérült vagy hibás termékként került értékesítésre. Amennyiben valamely Terméket az Eladó sérült vagy hibás Termékként értékesít, úgy arra köteles a Termék leírásában felhívni a figyelmet.

14. jogORVOSLATOK

14.1 Panasztétel az Eladónál

Ön a Termékkel, a Honlappal vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait, a Termékkel vagy a webáruházzal kapcsolatos panaszokat az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 • Személyesen: Eladó 1134 Budapest, Váci út 17. szám alatti központjában vagy a megrendelés átvételi lokációjaként szolgáló kávéházban, a kávéházi személyzet részére vagy a panaszkönyvben történő bejegyzés által
 • Telefon: +36 70 451 2419
 • E-mail: operations@cafefrei.hu
 • Postai úton: az Eladó részére a 1134 Budapest, Váci út 17. címre megküldött levélben

Az írásbeli panaszt az Eladó a beérkezését követő harminc (30) napon belül köteles megvizsgálni, írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját az Eladó indokolni köteles.

Személyesen előterjesztett panasz magatartással, tevékenységgel vagy mulasztással kapcsolatban: A Fogyasztó az Eladónak, illetve az Eladó érdekében vagy javára eljáró személynek az áru (Termékek) Fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti az Eladóval.

A szóbeli panaszt Eladónak azonnal meg kell vizsgálnia, és szükség szerint orvosolnia kell. Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát

 1. a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni,
 2. b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb a panaszra adott érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni,
 3. c) egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozó szabályozás szerint köteles eljárni.

A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt Eladó köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a) a fogyasztó neve, lakcíme,
 2. b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. d) az Eladó nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
 6. f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A panasz elutasítása esetén az Eladó a Fogyasztót írásban köteles tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Vevő (fogyasztó) lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy az Eladó a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Eladó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

Amennyiben az Eladó és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

14.2 Fogyasztóvédelmi hatóság

14.2.1 Ön panasszal fordulhat az illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz:

Közigazgatási ügyekben az alábbi fogyasztóvédelmi hatóságok járnak el:

a) a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal),

b) a fővárosi és megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: megyeszékhely szerinti járási hivatal),

c) a Pest Megyei Kormányhivatal, valamint

d) a fogyasztóvédelemért felelős miniszter (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium).

14.2.2 A megyeszékhely szerinti járási hivatal illetékessége fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben a megye egész területére terjed ki. A megyeszékhely szerinti járási hivatal feladatait Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala, a fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala látja el.

14.2.3 Közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

14.2.4 Általános fogyasztóvédelmi hatóságként a járási hivatal jár el.

14.2.5 Az eljárást az fogyasztóvédelmi hatóság folytatja le, amelynek illetékességi területén:

 • a Fogyasztó lakóhelye, tartózkodási helye, ennek hiányában értesítési címe, illetve székhelye, telephelye, fióktelepe van, vagy
 • az ügy tárgyát képező ingatlan fekszik, vagy
 • az ügy tárgyát képező tevékenységet gyakorolják vagy gyakorolni kívánják, vagy
 • a jogellenes magatartást elkövették.

A fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi az 1997. évi CLV törvényben („Fogyasztóvédelmi Törvény”) – a szerződés létrejöttére, érvényességére, joghatásaira és megszűnésére vonatkozó rendelkezések kivételével – a forgalmazással, szolgáltatásnyújtással, a gyermek- és fiatalkorúak védelmével, a fogyasztói csoporttal, a panaszkezeléssel, ügyfélszolgálattal, fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatásával, valamint az Eladó válaszirat küldésére vonatkozó – békéltető testületi eljárásban fennálló – kötelezettségével összefüggő, a Fogyasztóvédelmi Törvényben és a végrehajtására kiadott jogszabályokban foglalt rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén.

Ezen túlmenően a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi a külön jogszabályban fogyasztóvédelmi rendelkezésként meghatározott rendelkezések betartását, és – ha a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény eltérően nem rendelkezik – eljár azok megsértése esetén.

Fentieken túl, ha külön törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a fogyasztóvédelmi hatóság jogosult ellenőrizni:

 • az áru fogyasztók számára való értékesítésére,
 • a fogyasztóknak forgalmazott termék minőségére, összetételére, csomagolására,
 • a fogyasztóknak értékesítésre szánt, illetve értékesített áru mérésére, hatósági árára vagy egyébként kötelezően megállapított árára,
 • a fogyasztói panaszok intézésére,
 • a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézésére,
 • a termék forgalmazása vagy szolgáltatás nyújtása során az egyenlő bánásmód követelményére, továbbá
 • a fogyasztók tájékoztatására

vonatkozó rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén.

Mindezek mellett a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi a fogyasztói szerződés megkötésénél alkalmazott vagy e célból nyilvánosan megismerhetővé tett általános szerződési feltételeket abban a tekintetben, hogy azok nem tartalmaznak-e a jóhiszeműség és tisztesség követelményébe ütközően a szerződéses jogokat és kötelezettségeket egyoldalúan és indokolatlanul a fogyasztó hátrányára megállapító feltételt.

A fogyasztóvédelmi hatóság a termék biztonságosságával és megfelelőségével kapcsolatos piacfelügyeleti feladat- és hatáskörét a Fogyasztóvédelmi Törvény a termékek piacfelügyeletéről szóló törvény, valamint számos egyéb jogszabály alapján gyakorolja.

Amennyiben Ön a fogyasztói jogainak megsértését észleli, vagy bármely a hatóság jogkörébe tartozó egyéb jogsértést észlel, úgy jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

A fogyasztó fogyasztóvédelmi hatóság részére benyújtott kérelmének tartalmaznia kell:

 1. a) a kérelemmel érintett vállalkozás (Eladó) nevét, valamint ha a fogyasztó rendelkezésére áll, székhelyének címét,
 2. b) a feltételezett jogsértéssel érintett üzlet címét vagy a kifogásolt magatartás elkövetésének helyét,
 3. c) a beadvány tárgyának rövid leírását a rendelkezésre álló dokumentumokkal alátámasztva, ideértve különösen a vállalkozásnak (Eladónak) a Fogyasztó megkeresésére adott válaszlevelét, a szóbeli panaszról felvett jegyzőkönyvet, vagy postai úton benyújtott panasz esetében a feladás igazolását szolgáló dokumentumot
 4. d) az ügyfél és képviselője azonosításához szükséges adatokat és elérhetőségét.

Bővebb információkat http://fogyasztovedelem.kormany.hu oldalon talál.

14.3 Békéltető Testület eljárása

Fogyasztó fogalma: A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában – a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével – fogyasztónak minősül a – Fogalmak körében meghatározott fogyasztókon  túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Amennyiben panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó az Eladóval előzőleg közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését. A Békéltető Testület eljárása díjmentes.

További részletes információkat a https://www.bekeltetes.hu/ oldalon talál.

Eladó nem vetette alá magát Békéltető Testület eljárásának, így egyezség hiányában Békéltető Testület az ügy érdemében ajánlást tesz, ha a kérelem megalapozott.

Amennyiben Eladó az eljárás kezdetekor vagy legkésőbb a döntés meghozataláig nyilatkozatában a Békéltető Testület döntését magára nézve kötelezőként elismeri úgy a egyezség hiányában kötelezést tartalmazó határozatot hoz, ha a kérelem megalapozott,

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben ajánlást tesz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Fogyasztó vagy az Eladó kérésére tanácsot ad a Fogyasztót megillető jogokkal és a Fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület eljárása a Fogyasztó kérelmére indul.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

Az eljárásra a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület illetékes.

A Fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a Békéltető Testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg.

Az eljárásra – a Fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – fentiek szerint illetékes testület helyett a Fogyasztó kérelmében megjelölt Békéltető Testület illetékes.

Amennyiben Ön Magyarországon lakhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik, úgy a – a fenti illetékességi szabályok figyelembevételével – valamennyi megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara által működtetett Békéltető Testület eljárhat.

A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell

a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
b) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás (Eladó) nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
c) ha a fogyasztó a békéltető testület illetékességet a szerződés teljesítésének helyére kívánja alapítani a teljesítés helyére vonatkozó nyilatkozatát, és az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
d) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
e) a fogyasztó nyilatkozatát, hogy az Eladóval közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését,
f) a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárást vagy polgári eljárást nem indított, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
g) a testület döntésére irányuló indítványt,
h) papír alapon benyújtott beadvány esetén a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás (Eladó) írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A békéltető testületek elérhetősége

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Elnök: Dr. Bodnár József
E-mail cím: kerelem@baranyabekeltetes.hu, info@baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532
Fax száma: (76) 501-538
Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Elnök: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Elnök: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Elnök: Dr. Horváth Károly
E-mail cím: info@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Elnök: Dr. Vári Kovács József
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Elnök: Horváth László
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745
Fax: 06-52-500-720
Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Elnök: Dr. Gordos Csaba
E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Elnök: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Elnök: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Telefonszáma: 06-1-269-0703
Fax száma: 06-1-269-0703
Elnök: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Elnök: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 420-180
Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Elnök: Dr. Gáll Ferenc
E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 814-111
Fax száma: (88) 412-150
Elnök: Dr. Vasvári Csaba
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Elnök: Dr. Molnár Sándor
E-mail cím: zmkik@zmkik.hu; zmbekelteto@zmkik.hu

Amennyiben Ön nem rendelkezik Magyarországon lakhellyel vagy tartózkodási hellyel úgy Ön az alábbi Békéltető Testülethez fordulhat:

Budapesti Békéltető Testület (Fővárosi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület)
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

14.4 Online vitarendezési platform (OVR) és online vitarendezést segítő kapcsolati pontok

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot az 524/2013 EU rendelet alapján, amelyen keresztül a Fogyasztóknak lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Az online vitarendezési platformon (OVR-platform) amennyiben panasza van egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét, ahol
Ön közvetlenül az Eladóval tudja rendezni a problémát. Az OVR-platform értesíti az Eladót az Ön kérelméről. Ha az Eladó hajlandó megbeszélni az ügyet, akkor az irányítópulton keresztül közvetlenül is üzenetet válthatnak egymással, küldhetnek egymásnak csatolmányokat (pl. a termékről készült fotókat) és az online megbeszélés időpontját is kitűzhetik.

Az online vitarendezési platform az ec.europa.eu/consumers honlapon, az alábbi linken érhető el magyar nyelven:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

A megegyezésre összesen legfeljebb 90 nap áll rendelkezésre. Ön és az Eladó is bármikor kiléphet a közvetlen egyeztetésekből.

Az Eladó listát is készíthet azokról a vitarendezési testületekről, amelyek bevonását a megoldás közvetlen keresése helyett javasolja. Ebben az esetben 30 nap áll rendelkezésre, hogy megállapodás szülessen a vitarendezési testületről, különben a platformon lezárásra kerül az ügy.

Amennyiben nem sikerül a vitát rendezni, úgy egyéb vitarendezési megoldásokat itt találhat: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.consumer.rights#inline-nav-2

Az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz látja el a fogyasztói jogviták online rendezésének tagállami online vitarendezési kapcsolattartó pont feladatait. Ez azt jelenti, hogy a Felek az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz tudnak fordulni mindazon kérdésekben, amelyekről a fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló 524/3013/EU rendelet (OVR-rendelet) 7. cikke rendelkezik, ideértve az alábbiakat:

Az online vitarendezési kapcsolattartó pontok támogatást nyújtanak az online vitarendezési platformon keresztül benyújtott panaszokkal kapcsolatos viták rendezéséhez, a következő feladatok ellátása révén:

a) kérésre elősegítik a felek és a hatáskörrel rendelkező alternatív vitarendezési fórum közötti kommunikációt, ami mindenekelőtt a következőket foglalhatja magában:

-a panasz és adott esetben a vonatkozó dokumentumok benyújtásához nyújtott segítség;

-az érintett felek és az alternatív vitarendezési fórumok általános jellegű tájékoztatása az adásvételi és szolgáltatási szerződésekkel kapcsolatos azon fogyasztói jogokról, amelyek a vitarendezést segítő tanácsadókkal rendelkező online vitarendezési kapcsolattartó pontnak otthont adó tagállamban érvényesíthetők;

-tájékoztatás az online vitarendezési platform működéséről;

-magyarázat nyújtása a feleknek a kijelölt alternatív vitarendezési fórumok által alkalmazott eljárási szabályokkal kapcsolatban;

–tájékoztatás a panaszos fél számára a jogorvoslat egyéb eszközeiről, amennyiben az adott vitát az online vitarendezési platformon keresztül nem lehet rendezni;

b) a feladataik ellátása során szerzett gyakorlati tapasztalataik alapján tevékenységükről kétévente jelentést készítenek a Bizottságnak és a tagállamoknak;

14.5 Bírósági eljárás

Ön jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

15. Szellemi alkotáshoz fűződő jogok

15.1. A cafefrei.hu domain név és elnevezés, ezáltal a rendeles.cafefrei.hu aldomain név és elnevezés, kizárólagos jogtulajdonosa az Eladó.

15.2 A rendeles.cafefrei.hu weboldal és annak valamennyi tartalma szerzői jogi műnek, szellemi alkotásnak minősül, melyre vonatkozóan Eladó rendelkezik kizárólagos vagyoni-felhasználási jogokkal, ideértve a weboldalon lévő védjegyeket, képeket és információkat, design-t, megjelenítést stb. Ennek alapján tilos és jogsértő weboldalon megjelenő bármely tartalom vagy annak bármely részlete másolása, letöltése és bármelymódon történő felhasználása az Eladó kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül, mely természetesen nem vonatkozik a kifejezetten letöltésre szánt anyagokra, dokumentumokra (pld elállási nyilatkozat minta stb.).

15.3. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot, tartalmat, adatot információt, grafikát átvenni – megfelelő írásos hozzájárulás esetén is – kizárólag a weboldalra ill. az Eladóra történő hivatkozással, mint forrásmegjelöléssel, és/vagy hyperlink útján megengedett.

Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

151/2003. (IX.22) kormányrendelet

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/302 rendelete

A Honlapon lévő szellemi alkotásokra vonatkozó jogok tekintetében a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései irányadók.

A rendelés jelenleg nem elérhető, az oldal karbantartás alatt áll.